nl

Algemene Voorwaarden VVH Advocaten

1. VVH is een maatschap gevormd door besloten vennootschappen.

2. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid BW worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, óók indien en voor zover een opdracht met het oog op één of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3. Bij de keuze van de door VVH in te schakelen derde(n) zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht. VVH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. VVH is door c.q. jegens haar cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

4. Iedere aansprakelijkheid van VVH zal zijn beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat VVH ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polis van de aansprakelijkheidsverzekeringen van VVH. Indien en voor zover er geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 25.000,- of, indien het door VVH in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van € 50.000,-.

5. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij VVH binnen 2 jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

6. Het door of namens VVH of door een van de besloten vennootschappen van de maatschap VVH aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het jaarlijks door VVH vast te stellen uurtarief. VVH is gerechtigd na ommekomst van het kalenderjaar het overeengekomen uurtarief te indexeren. Door VVH ten behoeve van opdrachtgevers voorgeschoten verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens kan een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

7. De door of namens VVH of door een van de besloten vennootschappen van de maatschap VVH te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de aangegeven wijze te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. In geval van het treffen van invorderingsmaatregelen is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 50,-

8. Op eerste verzoek van VVH dient de opdrachtgever of zijn gevolmachtigde zich rechtsgeldig te legitimeren.

9. VVH is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door VVH een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

10. VVH hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op de dienstverlening. Indien een klacht na de behandeling niet is opgelost, kan deze desgewenst door klager worden voorgelegd aan de rechter.

11. De rechtsverhouding tussen VVH en haar opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tenzij de wet anders voorschrijft, of VVH dat verkiest, worden alle rechtsgeschillen, in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.